Rafał Karnowski

Komplementariusz Kancelarii Karnowski i Wspólnik Sp.K., Radca Prawny, od 2000 r. działający na rynku medycznym w zakresie procesów restrukturyzacyjnych SP ZOZ-ów, zagadnień związanych z oddłużeniem jednostek medycznych oraz pozyskiwaniem finansowania przez te podmioty. W trakcie dotychczasowej działalności uczestniczył w licznych postępowaniach które obejmowały swym zakresem zmiany właścicielskie w SP ZOZ-ach, procesy przekształceniowe oraz dotyczące majątku SP ZOZ-ów.

Prowadzi obsługę korporacyjną spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Magellan.
Odpowiedzialny był za procesy tworzenia na terenie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej spółek zależnych od polskich przedsiębiorstw. Realizując powierzone mu zadania nadzorował procesy przekształceniowe oraz związane z upublicznieniem walorów spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Występował również w postępowaniach związanych z naruszeniem interesów spółek publicznych, prowadzonych na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.